Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2013

dc-ac
dc-ac

Oh, wiesz, to nie była aż taka bliska znajomość, nie dałam mu adresu zupy.

July 04 2013

dc-ac
7892 6d0f
Norway
dc-ac
Archiwum Państwowe w Lublinie
dc-ac
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain
dc-ac
Play fullscreen
mistrzowskie wykonanie. ciary. za każdym razem.
dc-ac

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
dc-ac
dc-ac
dc-ac
7458 2035
Katowice, Poland
dc-ac
dc-ac
dc-ac
dc-ac
7544 62ab
Reposted fromOFFka OFFka
dc-ac
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
dc-ac
dc-ac
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromnervure nervure viaepidemic epidemic
dc-ac
7715 dfaa
Reposted fromepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl